Sponserwandeltocht 2011-2012 langs 77 Grote kerken in Nederland.
Thema: Mens, durf te spelen!

Afsluiting wandeling “Langs 99 Grote Kerken in Nederland”

Op zaterdag 29 september sloot mijn wandeling. Het laatste deel had ik gelopen op de dinsdags daarvoor: vanaf mijn huis via het Servotel naar de Grote Kerk.
“Waarom via het Servotel?”, vroegen sommigen mij. Omdat vorig jaar, toen ik startte met de wandeling, een paar mensen uit het Servotel zeiden: “Als je binnenkomt volgend jaar, dan lopen we met je mee.” Dus zo gezegd zo gedaan. Op zaterdag haalden we gezamenlijk, als pastoraal team van het Servotel, hen op en gingen ze mee naar de kerk. Het laatste stuk liepen ze mee. 
In de kerk was mijn zus, met haar dochter en twee kinderen: Meirit, 3 jaar, en Ayold, 4 jaar, mijn twee jongste en enthousiaste meelopers. In de nieuwsbrieven heb ik af en toe over hen geschreven. In de kerk waren nog veel meer belangstellenden, sponsors en een afvaardiging uit de kerk van Schermerhorn.
Om kwart voor vijf zong het Regenboogkoor: Climb every mountain, een prachtig lied uit The sound of Music.
We kwamen binnen. Een bijzondere ervaring om weer op de plaats van bestemming te zijn, op de plaats waar ik vorig jaar op 11 maart startte met de wandeling. Na 119 dagen lopen, na 2300 kilometer, na 192 ontmoetingen in 99 Grote Kerken (in plaats van 77 heb ik 99 Grote Kerken bezocht), na 55 heiligen op mijn weg (oude kerken zijn vaak naar heiligen genoemd; wist u trouwens dat de eerste kerk van Drachten Sint Pieter heette?), samen met 41 meelopers.
Het voelt rijk, het is ontroerend en één van de dingen in mijn leven waarvan ik dacht dat ik het nooit zou kunnen en durven, maar toch gedaan heb.
Van de wandeling komt een boek uit. Een boek met ervaringen van ontmoetingen met mensen, met spirituele ervaringen, met wandelervaringen. De Grote Kerk met foto en al worden er natuurlijk in genoemd. De wandelingen langs de fietsknooppunten staan er ook in. Ik hoop dat het voor Sinterklaas op de plank ligt. Kosten: waarschijnlijk tussen € 15,- en € 25,-. ook hiervan is de opbrengst weer voor de Grote Kerk.
De opbrengst van de wandeling, bijeengebracht door sponsors: € 16.000,- Een geweldig bedrag! Alle gevers, alle sponsors, alle mensen die me trakteerden -dit geld kwam ook in de wandelpot- namens de activiteitencommissie van de Grote Kerk en namens de Stichting Vrienden van de Grote Kerk heel, heel hartelijk dank! 
Aukje de Bildt
 

Bezoek aan "De Got Tjark"te Schiermonnikoog. 
In het kader van mijn wandeling "Langs 77 Grote Kerken in Nederland", bezoek ik op 22 september de Grote Kerk, de Got Tjark van Schiermonnikoog. Wat fijn dat velen me zullen vergezellen op het laatste stukje.

We gaan met de boot van 9.30 uur vanaf Lauwersoog. We verzamelen om 8.00 uur bij De Oase. We kunnen dan kijken wie met wie kan rijden en degene die meerijdt met een ander kan bij De Oase zijn auto laten staan. Om 8.10 uur gaan we rijden.
Iedereen kan dan, aangekomen op Schiermonnikoog, zijn of haar eigen gang gaan tot 14.30 uur. Dan worden we bij de Grote Kerk, de Got Tjark van Schiermonnikoog verwacht.
Daar hebben we een rondleiding door dhr. Arie van der Stoep. Hij is leraar en heeft een boek geschreven over de godsdienst op Schier en over de Grote Kerk op Schier. Erg interessant, denk ik. We willen dan de bijeenkomst afsluiten met een middaggebed in de Grote Kerk. 
We kunnen met de boot van 19.30 terug naar Friesland.
Wie mee wil gaan naar Schiermonnikoog is van harte welkom en kan zich opgeven bij mij. Wie niet een eind kan lopen kan vanaf de boot met de bus naar het dorp. Misschien gaan we daar fietsen huren en kunnen we gezamenlijk de bunkerk bekijken en het militaire kerkhof Vredenhof. Maar we kunnen ook in overleg elk onze eigen gang gaan.
Als we een groep hebben van minstens 15 personen dan kan ik een groepskaart bestellen. We krijgen dan 10 % korting. We moeten dan wel gezamenlijk er naar toe gaan en ook gezamenlijk teruggaan.
Graag hoor ik vóór 8 september wie meegaat? Graag ook doorgeven wie mee wil reizen op de groepskaart. Misschien zijn er ook andere belangstellenden die mee willen gaan. Ook zij zijn van harte welkom.
Mat een hartelijke groet,
Aukje de Bildt, tel. 510554, e-mail: zie map contact

Op Aswoensdag 2011 begonnen. Afsluiting op zaterdag 29 september 2012.
De wandeling wordt afgesloten middenin de muziekestafette, op zaterdag 29 september, ’s middags om 16.30 uur. Alle sponsors krijgen daar natuurlijk nog bericht over. Mocht u geen bericht als sponsor krijgen en toch graag willen komen bij de afsluiting of mee willen gaan naar Schiermonnikoog op 22 september: u bent van harte welkom.

Jammer genoeg kunnen we u deze middag van 29 september niet gratis in de kerk uitnodigen. Vanwege de muziekestafette is de entree € 7,70 voor de hele middag. Na de afsluiting van de wandeling om 16.30 uur kunt u om 17.00 uur het concert van het Regenboogkoor meemaken. Zij zullen nog een keer de musicalliederen laten horen, die ze ook gezongen hebben op hun jubileumconcert in de Lawei dit jaar.
En wilt u de wandeling, d.w.z. de Grote Kerk, nog sponsoren, dan kan dat natuurlijk, heel graag zelfs. U kunt het formulier insturen naar Aukje de Bildt, of mailen zie onder ‘Contact’. 
Alle sponsors en alle gevers hebben tot nu toe € 14.386,05 opgebracht. Maar we gaan voor de € 25.000,-!

Sponsorwandeltocht
Mw. Aukje de Bildt gaat een ferme wandeling doen langs 77 Nederlandse kerken die de naam Grote Kerk dragen. Ze wil geld bijeenlopen voor de restauratie van Grote Kerk in Drachten en schreef onderstaande brief voor het krijgen van sponsers. 
Hopelijk dat deze brief u stimuleert om u ook op te geven als sponser voor haar sponserwandeltocht. 
Onderaan de pagina leest u hoe u dit kunt doen.

De bedrijven/personen die zich gemeld hebben als sponsors vindt u in het menu-item "Sponsors".

Drachten januari 2011

Graag stel ik me even aan u voor. Ik ben Aukje de Bildt en kerkelijk werker in de Protestantse Gemeente van Drachten. Ik heb de pastorale zorg voor drie tehuizen in Drachten (de Serviceflat, het Servotel en het zorgcentrum De Wiken) en ben p.r.medewerker van de Protestantse Gemeente te Drachten. Daarnaast doe alle ik werkzaamheden die te maken hebben met activiteiten in en om de Grote Kerk van Drachten.

De Algemene Kerkenraad van de Protestantse Gemeente van Drachten heeft in oktober 2010 restauratie- en verbouwplannen van de Grote Kerk, gebouwd in 1743, goedgekeurd, mits de financien beschikbaar zijn. Om dit te verwezenlijken en financiën te genereren is de Stichting Vrienden van de Grote Kerk te Drachten opgericht en is er een Activiteitencommissie in het leven geroepen.

In de Activiteitencommissie is een talentenactie op touw gezet. Daaruit vloeit voort dat ik een plan heb bedacht voor de Grote Kerk als ook voor 77 andere Grote Kerken in Nederland. Ik wil graag een sponsorwandeltocht gaan lopen langs 77 Grote Kerken in Nederland (een tocht van ongeveer 2300 km.). Doel daarvan is tweeledig: Geld inzamelen voor de restauratie van de Grote Kerk te Drachten en alle 77 Grote Kerken van Nederland in beeld brengen.

Naast het wandelen langs deze Grote Kerken wil ik graag het volgende hieraan vastkoppelen:
Ik elke plaats die ik aandoe, en waar een Grote Kerk staat, wil ik een bekende Nederlander interviewen. Drachten zal het spits afbijten door in de week van 13 – 20 maart 2011 burgemeester Bert Middel van Smallingerland te interviewen.
Het thema van de wandeltocht en de interviews is: “Mens durf te spelen!”Bij de start van de wandeltocht wordt een artikel over deze tocht geschreven door het dagblad Trouw. Monic Slingerland,  journalist en columnist bij het dagblad Trouw loopt een dag mee. 
Van de interviews én van de persoonlijke belevenissen wordt een verslag gemaakt dat in een column verschijnt in het Friesch Dagblad. Te zijner tijd zullen deze columns met een foto van de persoon die ik interview én van de kerk die ik bezoek ook in een boek verschijnen.
In bijgaand boekje (zie onder "documenten") verwijs ik u naar verdere informatie over de Grote Kerk te Drachten en over de sponsorwandeltocht.

Mijn wandeltijd is gepland in de periode van Aswoensdag ( 9maart 2011) tot en met de herfst in de jaren 2011 en 2012. 

Hierbij vraag ik u of u de wandeltocht langs 77 Grote Kerken in Nederland financieel wilt steunen. In bijgaand boekje kunt u zien hoe dat kan. Alle gelden komen volledig ten goede aan de restauratie van de Grote Kerk te Drachten. Sponsors worden op de hoogte gehouden van de tocht door middel van een e-mailrondzendbrief. Ze worden vermeld in bijgaand boekje, dat wordt gestuurd naar de 77 gemeenten waar een Grote Kerk staat en op de website van de Protestantse Gemeente te Drachten, onder de Grote Kerk.

Het zou geweldig zijn als mijn plannen door zouden kunnen gaan.  
De  Grote Kerk van Drachten is een prachtig gebouw, het oudste gebouw van Drachten dat nog in gebruik is, zo staat op de website van de Gemeente Smallingerland. We willen graag dat deze kerk bewaard blijft voor de toekomst, net zoals alle andere 77 Grote Kerken die ik ga bezoeken.
Misschien kan deze sponsorwandeltocht daaraan meehelpen.

Graag hoor ik uw reactie.

Met een hartelijke groet,

Aukje de Bildt, kerkelijk werker Protestantse Gemeente van Drachten. 


Wat is de bedoeling?

– Het thema van de wandeltocht en de interviews is: Mens, durf te spelen!
– Doel van de wandeling: Geld inzamelen voor de restauratie van de Grote Kerk te Drachten. Alle 77 Grote Kerken van Nederland in beeld brengen in relatie tot “creatief gemeente-zijn”.
- Bekende Nederlanders in alle 77 plaatsen waar een Grote Kerk staat, interviewen over drijfveren en spiritualiteit in hun leven en hun werk, wel of niet in relatie met geloof en kerk.
– Er wordt een wandeling gemaakt langs 77 Grote Kerken in Nederland, totaal 2300 kilometer.
– Er wordt gewandeld van Aswoensdag 2011 (9 maart) tot en met oktober 2012.
– De wandelroute begint in Drachten, loopt door Friesland via Noord-Holland, Utrecht en Zuid-Holland naar Zeeland, Brabant, Limburg en Gelderland weer omhoog via Overijssel, Drenthe en Groningen naar Friesland.
– In elke provincie wordt een aantal Grote Kerken bezocht (in Limburg en Groningen één).
– Aan het begin van de wandeltocht wordt een artikel geschreven door het dagblad Trouw. Monic Slingerland, journalist en columnist loopt een dag mee.
– Wie belangstelling heeft kan een dag/etappe met Aukje de Bildt meelopen.
Dit kan bij haar gemeld worden (tel. 0512-510554 of 06-30020925.
– Van de interviews én van de persoonlijke belevenissen wordt een verslag gemaakt. Er komt een twee-wekelijkse column in het Friesch Dagblad.
– Van deze verslagen komt te zijner tijd een boek uit met route, foto’s en informatie van de Grote Kerken en interviews.
– De Grote Kerken in de plaatsen die bezocht worden krijgen een brief met de aankondiging dat hun kerk een bezoek krijgt. In de brief ook een drietal vragen:
a. Wilt u in uw omgeving een bekende Nederlander zoeken die beschikbaar wil zijn voor een interview met Aukje de Bildt?
b. Wilt u op de dag dat Aukje de Bildt bij u is een avondgebed inuw kerk organiseren, waarbij u uw gemeente uitnodigt?
c. Wilt u voor een nacht een slaapplaats zoeken voor Aukje de Bildt?
– De verslagen worden gestuurd naar de sponsors en belangstellenden; ze worden ook geplaatst op de website van de Protestantse Gemeente en in verkorte vorm in het kerkblad Geandewei.
– Mogelijk wordt op de website van de Raad van Kerken in Nederland ook een kleine ruimte beschikbaar gesteld voor korte impressies van de wandelingen en de gesprekken.
– De wandeltocht kan gesponsord worden door middel van een eenmalige bijdrage, maar ook door inschrijving op het aantal kerken:
77 kerken à € 0,10 = € 7,70
77 kerken à € 0,20 = € 15,40
77 kerken à € 0,50 = € 38,50
77 kerken à € 1,00 = € 77, -
77 kerken à € …….. = € ………..
– Het salaris voor de column, de opbrengst van de sponsors en de opbrengst van het boek komen volledig ten goede van de restauratie Grote Kerk Drachten.
– Inschrijven kan via het formulier in het boekje of via deze website 
– Streefbedrag is € 25.000,-.

Route.
De start is in Drachten en vervolgens worden de volgende dorpen/steden aangedaan:
Leeuwarden, St. Jacobiparochie, Harlingen, Schagen, Alkmaar, Schermerhorn, Hoorn, Oosthuizen, De Rijp, Beverwijk, Haarlem, Halfweg, Westzaan, Oostzaam, Edam/Volendam, Monnickendam, Muiden, Weesp, Naarden, Hilversum, Loenen aan de Vecht, Woudenberg, Wijk bij Duurstede, Driebergen, Vianen, Montfoort, Oudewater, Gouda, Leerdam, Gorichem/Dalem, Sliedrecht, Dordrecht, Papendrecht, Alblasserdam, Schiedam, Vlaardingen, Maassluis, Den Haag, Brouwershaven, Goes, Veere, Vlissingen, Groede, Terneuzen, Breda, Heusden, ’s Hertogenbosch, Oss, Venray, Nijmegen, Wageningen, Elst, Arnhem, Doesburg, Apeldoorn, Nijkerk, Harderwijk, Epe, Deventer, Enschede, Almelo, Dalfsen, Nieuwleusen, Zwolle, Hattem, Elburg, Hasselt, Genemuiden, Vollenhove, Blokzijl, Steenwijk, Meppel, Hoogeveen, Coevorden, Enmen, Wildervank