Project werkgroepen
In het najaar van 2017 is er een werkbijeenkomst geweest in de Grote Kerk als vervolg op een eerder dat jaar gehouden bezinningsavond. Het ging over hoe wij met zijn allen het reilen en zeilen van de GK ervaren en welke wensen / verbeteringen we voor de toekomst zien of nodig achten.
Er zijn in concreto een aantal projectgroepen geformeerd om de genoemde onderwerpen van de bezinningsavond handen en voeten te geven.
Dit schrijven poogt verslag te doen van wat er sindsdien is gedaan.

Gesprekgroepen o.l.v. ds. Goorhuis.
Op eigen initiatief is er eind 2017 door ds. Goorhuis een gespreksgroep opgestart. Inmiddels zijn het 3 groepen. De onderwerpen zijn divers, o.a. ook liturgie.

Projectgroep Liturgie.
De opmerkingen uit de bezinningsavond zijn besproken in de taakgroep Erediensten. Dat is de logische plaats. De indruk van de taakgroep is dat er in het algemeen tevredenheid heerst t.a.v. de 11-uursdiensten, maar dat betekent niet dat er niets hoeft te veranderen.
Er is meer behoefte aan kennis over de liturgie bleek uit de bezinningsavond.
Binnenkort zal er een dienst georganiseerd gaan worden (projectgroep ‘Keek op de Preek’), waarbij na de dienst gelegenheid is om met de predikant de liturgie van de dienst te bespreken en er vragen over te stellen.
Het kerkelijk jaar. Over het algemeen volgen de predikanten het kerkelijk jaar en preekrooster.
De relatie met andere taakgroepen ; er is een goede band met de Centrale Diaconie. In de GK volgen we zoveel mogelijk de bijzondere collecten en geven daar bekendheid aan middels het liturgieboekje. Vermelding ervan in Geandewei kan beter. Dat krijgt aandacht.
Relatie met Cultuur. Waar nog wel aan gedacht wordt is om ten tijde van een expositie, bijv. de 40-dgn tijd, in een dienst specifiek aandacht te geven aan het onderwerp van de expositie.
Voorbede boek. Misschien is dit iets dat meer bij de wijken past.
Dit naar aanleiding van een verslag van de taakgroep Erediensten.

Project werkgroep Kritische theologie.
Wat verstaan we onder kritisch? ‘Kritisch’ niet in de betekenis van afwijzing maar meer in de geest van de bron van dit woord ; ‘hij / zij die beargumenteerd beoordeelt’.
Kritische theologie heeft vanuit deze interpretatie meer van doen met het stellen van vragen bij dogma’s en het historische karakter van Bijbelverhalen.
Door het stellen van kritische vragen ontstaat een nieuwe ruimte omdat bepaalde geloofszekerheden ter discussie komen te staan. Hierdoor ontstaat er ruimte voor een zoektocht.
Een zoektocht naar bijv. de beleving van een troostende God, de Helpende. Een zoektocht naar liturgie die tot nadenken stimuleert. Een zoektocht naar wat ‘Wat kan ik nu, in deze tijd, met de Bijbelverhalen’.
De aanbeveling van de werkgroep is om het eindverslag ter beschikking te stellen van geïnteresseerden en om de tekst evt. aan de hand van terug ontvangen reacties bij te werken. De werkgroep is tenslotte slechts een kleine vertegenwoordiging van 7 mensen van de reguliere bezoekersgroep van de Grote Kerk. Stuur even een mailtje naar dhr. Ad Vermeulen (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.) , als u het verslag wilt ontvangen.

Korte aantekeningen projecten
Naast genoemde werkgroepen is er ook gewerkt aan sociale media. Er is inmiddels een facebook pagina Grote Kerk. Dat geeft mogelijkheden om digitaal in contact te zijn. U zult er nog wel meer van horen.
Preek van de leek. Was ook een onderwerp uit de bezinningsavond. Hierop is nog geen werkgroep van start gegaan. Wel komt er 30 september a.s. een preek van een leek. Anne Woudwijk en Aafke Stegeman verzorgen dan de dienst o.a. naar aanleiding van de tentoonstelling van Anne.
De projectgroep herdenking overledenen is ook opgestart en er wordt al hard gewerkt aan een herdenkingszaterdag dit jaar op 24 november.
Cees Boutsma

Van de stuurgroep: Uitvaartdienst in de Grote Kerk.
Onlangs kwam uit de kring van kerkgangers die regelmatig de Grote Kerk bezoeken, de volgende vraag: “ Ik heb geen of nauwelijks contact meer met mijn wijk of predikant. Wie moet/kan ik vragen voor mijn afscheidsdienst?”. De Grote Kerk heeft een bovenwijkse functie, dus is er inderdaad geen vaste predikant of kerkelijk werker die hiervoor is opgesteld. Indien men lid is van de Prot.Gemeente Drachten dan is de eerst aangewezen persoon de wijkpredikant van de wijk waar men geregistreerd staat. Het staat ieder vrij om een predikant uit een andere wijkgemeente te vragen, maar het staat deze predikanten op hun beurt vrij om al dan niet op een dergelijk verzoek in te gaan. De kerkorde maakt onderscheid tussen een viering (een gewone kerkdienst) of een bijzondere samenkomst.
In het laatste geval kan iedereen voorganger zijn. Je kunt in dat geval dus ook een familielid of een “predikant van buiten” vragen de dienst te leiden. Nog wat praktische punten:

  • Van leden van de Protestantse Gemeente Drachten wordt geen huur gevraagd voor het gebruik van de kerk en geen bijdrage in de kosten van een eigen voorganger en de werkzaamheden van de koster.
  • De organist wordt betaald via de begrafenisondernemer.
  • De kosten van een bijeenkomst na de dienst zijn voor rekening van de familie in en na overleg met de koster.
  • De kosten van de voorganger, zijnde niet de eigen predikant of iemand anders, zijn voor rekening van de familie, eventueel te verrekenen via de begrafenisondernemer.
  • Rond 2005 is een brochure van de P.G.D verschenen met de titel “Afscheid en de kerk”. Deze brochure is helaas “uitverkocht”.

Docenten  CSG Liudger op bezoek in de Grote Kerk
Op maandag 8 januari zijn de docenten in het kader van een identiteit dag op bezoek geweest in de Grote Kerk. Na getipt te zijn over de meeste wetenswaardigheden van de kerk maakten ze een ronde door de kerk om al het genoemde in ogenschouw te nemen, een kaarsje te branden of vragen te stellen aan de aanwezige gids en gastvrouw. De vraag die hen en ook ons als kerk bezig houdt is het innemen van een positie en plek in deze samenleving vanuit de eigen identiteit. Een gedeeld en boeiend thema als gemeenschappen zijnde!

Aafke Stegeman- van Dijk

Stuurgroep Grote Kerk
Vervolg op de Inspiratieavond van 15 mei 2017
Woensdagavond 22 november was er een gezamenlijke bijeenkomst die werd georganiseerd door de Stichting Vrienden van de Grote Kerk en de Stuurgroep Grote Kerk. Aldus kwam een grote groep mensen vanuit verschillende invalshoeken bij elkaar en mochten we via een film kennis nemen van activiteiten rond de restauratie van de Grote Kerk. Al met al kwam er een vruchtbare uitwisseling van ervaringen in een ontspannen sfeer tot stand.

Vanuit de Stuurgroep hadden we deze avond de gelegenheid om vervolgstappen te maken op de Inspiratieavond van 15 mei. Via een 8-tal projecten wilden we betrokkenen op de Grote Kerk graag gelegenheid geven om de ruim 60 ideeën, die in mei naar voren waren gebracht, “handen en voeten te geven”. Op basis van de respons die we tijdens de bijeenkomst kregen willen we als volgt met deze projecten verder gaan:

1. Studiegroep “Kritische Theologie”: Hiermee gaan we in januari van start. Wie nog mee wil doen kan zich opgeven via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 

2. Herdenking van (buitenkerkelijke) overledenen: Hiermee gaan we aan de slag in het kader van “Open Grote Kerk”. Contactpersoon is Aafke Stegeman, 

3. Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 

4. Bezielend Beeld: De Stuurgroep beveelt dit project van harte aan als opstap naar een breder project rond “Kunst in de Grote Kerk”. Zie daartoe de uitnodiging  van René Romijn in Gean-dewei.

5. “Sociale Media in de Grote Kerk”: We starten met een kleinschalig proefproject. Wie nog aan dit proefproject wil deelnemen kan zich opgeven bij Aafke Stegeman via: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 

6. “Keek op de preek”: De Taakgroep Erediensten zal via het preekrooster voor 2018 nagaan welke predikanten bereid zijn tot een nabespreking van hun preek. Zodra deze predikanten bekend zijn zal een start met dit project gemaakt worden. 

7. “Preek van de leek”: Dit project zal in het Centrum Kerken Overleg worden ingebracht. Over-legd zal worden of de centrum kerken bij toerbeurt geïnteresseerd zijn om een “Preek van de Leek” te organiseren.

8. “Liturgie in de Grote Kerk”: Het aantal opgaven voor dit project was bescheiden. Een kernteam onder leiding van Jan Renkema zal nagaan hoe dit project vorm kan krijgen. 

9. “Muziek in de Grote Kerk”: De mogelijkheden om dit project vorm te geven zullen in de Taak-groep Cultuur worden ingebracht. 

Voor alle projecten geldt dat geïnteresseerden zich alsnog op kunnen geven via de contactpersonen of via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. . Wie tijdens de bijeenkomst op 22 november niet aanwezig was en meer informatie over de projecten wil hebben kan deze informatie ook via dit E-mail adres opvragen. We hopen u in de komende tijd over boeiende voortgang van de projecten te kunnen informeren.

Namens de Stuurgroep Grote Kerk
Ad Vermeulen.

Laatste nieuws

JSN Decor is designed by JoomlaShine.com