Winst en verliesrekening 2018
Baten Lasten
Giften/Donaties 6.622,50 Overige kosten 908,20
Orgelfonds 10,00 Aflossing PGD 3.000,00
Activiteiten 91,35    
Overige inkomsten 0,00 Resultaat 2.815,65
Totaal 6.723,85 Totaal 6.723,85
Balans      
       
Activa Passiva
Bank 43.615,25 Eigen Vermogen 43.615,25
Totaal 43.615,25 Totaal 43.615,25
       
Toename Banksaldo      
Beginstand bank 40.799,44    
Eindstand bank 43.615,25    
 Toename vermogen 2.815,81    
Uitstaande schuld aan PGD (inrichting keuken) 23.000,00    

Jaarverslag Stichting Vrienden van de Grote Kerk te Drachten 2018

In het kalenderjaar 2018 kwam het bestuur van de Stichting Vrienden van de Grote Kerk te Drachten vier keer bijeen.

Doelstelling
Deze is zoals verwoord in de notariële stichtingsakte van 1 september 2010, was bij alle activiteiten in 2018 uitgangspunt en richtsnoer. Het beleid op grond van deze doelstelling dat al vorm kreeg in de beleidsplannen en –realisaties in de jaren 2010 tot 2017, werd in dit verslagjaar voor zover mogelijk voortgezet.

De donateurs.
Het werven van en onderhouden van de contacten met bestaande donateurs (“vrienden”van de Grote Kerk) is doorgegaan. Het aantal donateurs is in dit jaar stabiel gebleven. Er zijn duidelijke afspraken gemaakt wat betreft beheer adressenbestand donateurs en vrijwilligers.

Vrijwilligersavond.
De vrijwilligersavond, die doorgaans in het najaar werd gehouden is doorgeschoven naar 21 februari 2019, dit vanwege de beschikbaarheid van Ron Staal.

Bestuurssamenstelling.
In 2018 zijn er geen bestuurswisselingen geweest, zodat het bestuur aan het eind van 2018 als volgt was samengesteld:
Dhr. E.H. Brouwer (voorzitter)
Dhr. J. Oppewal, (penningmeester)
Dhr. A. Riedstra (secretaris)
Dhr. L. van der Brug (lid)
Mevr. G. de Vries draagt zorg voor de financiële administratie.

1 april 2019, A. Riedstra, secretaris.

JSN Decor is designed by JoomlaShine.com