Als eerste vindt u informatie over de stichting zoals het beleidsplan, beloningsbeleid en een recent jaarverslag.
De financiele cijfers kunt u vinden in de map 'Informatie en verantwoording over de stichting'.

Informatie over de Stichting Vrienden van de Grote Kerk te Drachten
De naam is: De Stichting Vrienden van de Grote Kerk te Drachten

Fiscaal nummer: 8229.02.333
Contactgegevens: Dhr. A. Riedstra, Folgeren 14-16, 9207 AB Drachten (secretaris)
Bestuurssamenstelling:

Dhr. B. Brouwer, Uthof 7, 9202 HL Drachten (voorzitter)
Dhr. J. Oppewal, Rietpol 118, 9207 EJ Drachten. (penningmeester)
Dhr. A. Riedstra, Folgeren 14-16, 9207 AB Drachten (secretaris)
Dhr. L. van der Brug, Geestland 11, 9205 EG Drachten (lid)
Mw. G. de Vries, De Warren  28, 9203 HT Drachten (financ. adm.)

Het beleidsplan:
De Stichting Vrienden van de Grote Kerk te Drachten is in het leven geroepen tot behoud en restauratie van de Grote Kerk als historisch (de Grote Kerk is Rijksmonument) gebouw en als ruimte voor religieuze, culturele en maatschappelijke activiteiten ten dienste van de samenleving, zonder winstoogmerk.

De Stichting tracht dat doel te bereiken door het verlenen van financiële ondersteuning aan de instandhouding, restauratie en gebruik van de Grote Kerk. Het bereiken van de beoogde doelstellingen wordt verwezenlijkt door het werven van donaties, giften, subsidies, sponsorbijdragen en door legaten of erfstellingen. 

De stichting is opgericht op 1 september 2010 en  ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 50746022 als “Stichting Vrienden van de Grote Kerk te Drachten”. 

Het fiscaal nummer is: 8229.02.33; de Stichting heeft een ANBI status (Algemeen Nut Beogende Instelling).

Het vermogen van de Stichting wordt beheerd door de penningmeester in samenwerking met de andere bestuursleden van de Stichting. De verkregen gelden zullen aangewend worden om de kerk een multi-functioneel karakter te geven.

De acties voor de verbouw zullen drie jaar duren en het beoogde bedrag is € 450.000,-. Het accent van de acties van de Vrienden van de Grote Kerk ligt naast het werven van donateurs ook op het verkrijgen van financiële steun buiten de kerkelijke gemeente, zoals van zaken en bedrijven en geldwerving door diverse andere activiteiten.

Beloningsbeleid:
De bestuursleden zijn vrijwilligers die hun taak pro deo uitvoeren. Bij het afscheid krijgen ze als dank een attentie.

De doelstelling van de stichting is: Uit de statuten van de stichting:

1. De stichting heeft ten doel:
a. het verlenen van financiële ondersteuning aan de instandhouding en het gebruik van de Grote Kerk te Drachten - eigendom van de Protestantse Gemeente te Drachten - als gebouw en als ruimte voor religieuze, culturele en maatschappelijke activiteiten ten dienste van de samenleving;
b. het (mede) financieren van activiteiten in de Grote Kerk te Drachten, en het verrichten van al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.
2. De stichting dient het algemeen belang.
3. De stichting heeft geen winstoogmerk.
4. De stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door het werven van donateurgelden en gelden uit fondsen.

Jaarverslag de Stichting Vrienden van de Grote Kerk te Drachten 2011
Volgens de notariële acte van oprichting , gedateerd op 1 september 2010, heeft de Stichting Vrienden van de Grote Kerk te Drachten ten doel: “het verlenen van financiële ondersteuning aan de instandhou-ding en het gebruik van de Grote Kerk te Drachten – eigendom van de Protestantse Gemeente te Drach-ten- als gebouw en als ruimte voor religieuze, culturele en maatschappelijke activiteiten ten dienste van de samenleving”.  Daarbij stond in deze verslagperiode het verwerven van middelen voor de renovatie en restauratie van het oudste gebouw in Drachten op de voorgrond.
De Stichting heeft onder leiding van het stichtingbestuur deze doelstelling trachten te verwezenlijken door de volgende activiteiten:

Het werven van vaste donateurs, die een vaste jaarlijkse bijdrage doneren van minimaal 25 euro. Aan het einde van het verslagjaar waren er ongeveer 170 donateurs. Tevens werden er bedrijven in Drachten en omgeving aangeschreven met hetzelfde doel; deze laatste actie heeft overigens minder response opgeleverd dan  waarop was gehoopt.

Met het oog op deze wervingsactiviteiten heeft de Stichting een aantal bekende inwoners van Drachten gevraagd zitting te nemen in een comité van aanbeveling. De Stichting heeft zich verder vooral ingezet om door middel van publicaties, foldermateriaal en informatieavonden de plannen voor de renovatie en restauratie onder brede aandacht te brengen en toe te lichten. Speciaal voor de donateurs (en vrijwilligers) werd op 8 oktober 2011 een goed bezochte avond belegd voor informatie en ter ondersteuning van  lopende acties.

Het voorbereiden van een uitgave in boekvorm over De Grote Kerk van Drachten, met als ondertitel: ‘Een geschiedenis van bijna drie eeuwen’,in een oplage van 800 exemplaren. De stichting heeft een aantal fondsen aangeschreven met het verzoek subsidie voor dit boekwerkje te verle-nen. De namen van de subsidieverstrekkers worden in het boek vermeld. Het boek zal worden verkocht (voor donateurs gereduceerde prijs) en staat tevens ten dienste van de public relations t.b.v. het renovatieproject.

Het aanschrijven van diverse instellingen en fondsen, die mogelijk in aanmerking komen voor subsidieverlening t.b.v. het renovatieproject.

Het ondersteunen en faciliteren van diverse acties en activiteiten, waarvan de organisatie soms berustte bij de Activiteitencommissie. Wij noemen hier specifiek de volgende acties:

Als eerste, de grote sponsorwandeltocht langs 77 Grote Kerken in Nederland; in totaal gaat het om een afstand van zo’n 2300 à 2400 km! Het initiatief en de realisatie van deze wandeltocht in etappes berust bij mevr. Aukje de Bildt te Drachten, als kerkelijk werker verbonden aan de Grote Kerk. Van de interviews en ervaringen onderweg worden verslagen gemaakt, die na de voettocht gebundeld zullen worden in boekvorm. Het streefbedrag is € 25.000,- . Belangstellenden kunnen (een deel) van de route meelopen. In 2011 werd twee derde van de voettocht voltooid (zie verder onder actieplannen).

De talentenactie: deelnemers/vrijwilligers krijgen een klein bedrag, waarvan werd verwacht dat het ‘meer’ wordt door eigen initiatieven te ontplooien. Deze actie bracht bij een (voorlo-pige)  tussenstand ruim € 3000,- op 8 oktober 2011.

Voorafgaande aan de kerstdagen werden nog enkele gerichte acties gehouden, zoals de kerstkaartenactie, met een resultaat van ruim € 3500,-; en in samenwerking met een bekende bakker in Drachten een speculaaspoppen en roomboterstaven actie, die bijna € 3500,- heeft opgebracht.

Kleinschalige acties, zoals een verloting e.d. 

Het bestuur bestond in het verslagjaar uit zes leden en vergaderde om de twee maanden.

Drachten, juli 2012
Drs.  Sj. Runia, secretaris 

JSN Decor template designed by JoomlaShine.com