(Beleids)Plan voor nevenbestemming Grote Kerk te Drachten
Op 30 oktober 2006 heeft de Beleids-Advies-Commissie van de Algemene Kerkenraad van de Protestantse Gemeente te Drachten zich uitgesproken over de toekomst van de Grote Kerk te Drachten. Deze toekomst moet passen binnen de volgende beleidskaders:a. De Grote Kerk moet op regelmatige basis beschikbaar blijven voor het houden van erediensten. Deze diensten vinden plaats onder verantwoordelijkheid van de A.K. (kerkelijke functie).

b. De Grote Kerk moet een hoofdrol spelen in de uitvoering van het beleidsvoornemen tot “Open Kerk” zijn (culturele en maatschappelijke functie). “We willen dit gebouw, dat binnen afzienbare tijd centraal in het winkelcentrum komt te staan, gebruiken om “de kerk” bij de mensen te brengen.”
c. De Grote Kerk moet beschikbaar zijn voor het houden van culturele en andere activiteiten (culturele functie).De Algemene Kerkenraad heeft de uitspraken van de Beleids-Advies-Commissie overgenomen en is hiermee akkoord gegaan.
Logisch volgend vanuit bovenstaande stoelt het plan voor nevenbestemming Grote Kerk op drie pijlers:

A. De pijler van de erediensten (kerkelijke functie):
De Grote Kerk is een gebouw waarin regelmatig diensten worden gehouden. Dit zal zo blijven. In de toekomst zal de Grote Kerk niet meer als wijkkerk functioneren, maar als kerkgebouw voor heel Drachten. Dit houdt in dat de diensten aangepast zullen worden qua inhoud, vormgeving en tijd en dat ze plaats zullen vinden onder  verantwoordelijkheid van de Algemene Kerkenraad. De commissie Kerkdiensten Grote Kerk heeft daarvoor een plan opgesteld, dat goedgekeurd is door de A.K.
Het is duidelijk dat de Grote Kerk beschikbaar is/te huur is voor rouw- en trouwdiensten.

B. De pijler van de cultuur (culturele functie):

Het cultuurplan van de gemeente Smallingerland zet hoog in vanuit de vaste overtuiging dat investeren in cultuur niet alleen nodig is om bestaande voorzieningen in stand te houden, maar vooral omdat het bijdraagt aan het plezier waarmee we in Drachten en de dorpen wonen, werken en recreëren (cultuurplan gemeente Smallingerland “Meemaken”. 
Drachten wil graag “Cultuurstad van het Noorden” zijn en schouwburg De Lawei, muziekschool, De Meldij, het museum Smallingerland, de kunstuitleen, de Beleefbibliotheek, de Olterterperkring en het Karmelklooster bieden zeker cultuurkwaliteit.
De Grote Kerk wil zich graag voegen in de rij van instanties/organisaties die de cultuur in Drachten op een hoger niveau brengen. Ze wil proberen samenwerking tussen deze cultuurdragers tot stand te brengen om zo te komen tot gezamenlijke activiteiten. 
Daartoe heeft de commissie Kunst en Cultuur Grote Kerk de volgende plannen ingediend (mei 2007):

  1. - een podium bieden voor muziek: (kamer)concerten, leerlingen van de Ferwerda-academie, kleine groepen musici, koren en andere muziekgroepen.
  2. - organiseren en houden van lezingen op het gebied van theologie, kerk en maatschappij/samenleving, kerk en kunst, kerk en cultuur, spiritualiteit.
  3. - plaats bieden aan exposities van allerlei aard: kerk, spiritualiteit, rouwverwerking, kunst, geschiedenis, poëzie; dit eventueel in samenwerking met kunstenaars en rekening houdend met de tijd van het kerkelijk jaar of de actualiteit in de samenleving.

Uitgangspunt hierbij is:
- de kerk moet zo goed mogelijk en zo vaak mogelijk openbaar toegankelijk zijn voor publiek/mensen die even binnen willen lopen. 
- de kerk moet contacten zoeken met andere organisaties die werkzaam zijn op het gebied van de cultuur.
- de kerk is er als rustpunt (een kaars aansteken; stilstaan bij een gebed uit een gebedenboek; zomaar even zitten), als bezienswaardigheid (de architectuur en de bouw) en als plek “waar iets te beleven, te ervaren” valt (zie bovengenoemde plannen).

C. De pijler van de maatschappij/samenleving (maatschappelijke functie):
De Centrale Diaconie van Drachten heeft de vraag voorgelegd gekregen om na te denken over diaconale activiteiten in de Grote Kerk. Zij komt met een aantal aanbevelingen, waarvan de volgende in eerste instantie gerealiseerd kunnen worden:

  1. - een inloopcentrum met koffie(terras): een gastvrije plek in het hart van het dorp, waar plaats is voor een (pastoraal) gesprek.
  2. - een spreekuur/loket waar vragen rond armoede, eenzaamheid, sociale uitsluiting aan de orde kunnen komen, maar waar ook plaats is voor concrete vragen m.b.t. voedselbank, klussen, materiële en financiële hulp; hier wordt samenwerking gezocht met de ouderenbonden, de W.M.O., de sociale dienst, enz.
  3. - een eetvoorziening voor mensen die geen eten hebben; in eerste instantie wordt gedacht aan broodmaaltijden omdat er geen kookgelegenheid in de kerk is.
  4. - een stilteplek in de kerk waar ruimte is voor stil-zijn, gebed en gesprek en waar vieringen kunnen plaatsvinden, b.v. een donderdagmiddaggebed van 13.00 – 13.15.
  5. - een plaats waar diaconale acties (kerk in actie), contacten met partnergemeentes (Roemenië, Gobabis, Friedland), met een vaste regelmaat aan de orde worden gesteld; hier kan de samenwerking met Amnesty International en de wereldwinkel een rol spelen.
  6. - een plaats creëren waar het burgerlijk huwelijk gesloten kan worden.


Uitgangspunt hierbij is:
- open kerk is open kerk; de kerk is open zo vaak als mogelijk is.
- deskundige krachten (diaconaal) predikant en/of kerkelijk werker werken samen met een groot aantal vrijwilligers.
- de kerk moet bereikbaar zijn vanaf meerdere kanten; zeker vanaf de winkelkant.

Stuurgroep Grote Kerk en Renovatiecommissie Grote Kerk te Drachten
De Stuurgroep is ingesteld door de Algemene Kerkenraad van de Protestantse Gemeente te Drachten. Het moderamen benoemt de leden van de Stuurgroep en deze Stuurgroep legt verantwoording af aan de Algemene Kerkenraad.

Er zijn drie Taakgroepen die werken over verantwoordelijkheid van de Stuurgroep. 
- De Taakgroep Eredienst (waaronder de Wurkgroep Fryske Eretsjinsten), 
- De Taakgroep Cultuur en
- De Taakgroep Maatschappij.
Naast de Stuurgroep met haar drie Taakgroepen is er een Renovatiecommissie Grote Kerk werkzaam.
Taak: 
De Stuurgroep formuleert de taken van de Taakgroepen, legt verbanden, coördineert en stimuleert.
Ze coördineert de activiteiten die worden uitgevoerd door de drie Taakgroepen.
Ze pleegt overleg en zoekt samenwerking met organisaties in Drachten en de gemeente Smallingerland, welke verwante activiteiten ontplooien.

Taakgroep Eredienst
De Taakgroep Eredienst werkt onder verantwoordelijkheid van de Stuurgroep Grote Kerk. 
Taak:
Invulling geven aan de 11-uursdiensten in de Grote Kerk. In 2009 is er op de eerste zondag van de maand een 11-uursdienst; in 2010 op de eerste en op de derde zondag van de maand; in 2011 op alle zondagen.
Op langere termijn coördineren van de avonddiensten om 19.00 uur in de Grote Kerk.
Organiseren en coördineren van de gang van zaken tijdens de dienst.

Taakgroep Cultuur
De Taakgroep Cultuur werkt onder verantwoordelijkheid van de Stuurgroep Grote Kerk. 

Onder de Taakgroep Cultuur valt “Open Grote Kerk” en de Commissie Orgelconcerten.
Taak:
Het organiseren van Open Grote Kerk Drachten.
Het organiseren van exposities.
Het organiseren van orgelconcerten en orgelbespelingen.Het organiseren van andere concerten dan orgelconcerten.
Het organiseren van lezingen (worden georganiseerd door de Commissie Vorming en Toerusting Drachten).
Open Grote Kerk organiseert het openstellen van de Grote Kerk. De kerk is open op zaterdagmiddag in de volgende periodes:
de adventstijd tot en met Kerst
de veertigdagentijd tot en met Pasen
de zomerperiode vanaf de eerste zaterdag in juni tot en met de laatste zaterdag in september
De Commissie Orgelconcerten organiseert vier tot zes orgelconcerten per jaar.

Taakgroep Maatschappij

De Taakgroep Maatschappij werkt onder verantwoordelijkheid van de Stuurgroep Grote Kerk.
De taakgroep wil inhoud geven de maatschappelijk-diaconale functie van de kerk.
Taak:
Het Instellen en organiseren van een inloop Grote Kerk centrum met koffie (-terras) en eventueel een warme maaltijd.
Het opzetten van een spreekuur/loket voor instanties rond armoede, eenzaamheid, sociale uitsluiting, enz. 
Het opzetten van een stilteplek in de kerk.

Renovatiecommissie Grote Kerk
De Renovatiecommissie is een commissie, ingesteld door het College van Kerkrentmeesters van de Protestantse Gemeente te Drachten.

Zij werkt in opdracht van het College van Kerkrentmeesters en zij legt verantwoording af aan het College van Kerkrentmeesters:
Taak: 
De Grote Kerk geschikt/flexibel maken voor kerkelijk, culturele en maatschappelijke activiteiten.

Muziekdienstcommissie Grote Kerk Drachten

De Muziekdienstcommissie verzorgt op de vierde zondag van de maand een muziekdienst in de Grote Kerk (met uitzondering van de zomermaanden).
De diensten beginnen om 19.00 uur.
De muziekdiensten worden al zo’n 12 jaar georganiseerd. De diensten hebben een klassiek karakter. Ook verzorgt deze commissie de kerstnachtdienst in de Grote kerk. De commissie bestaat uit drie personen (Drachtenbreed): Minne Visser, Martin de Jonge en Aukje de Bildt

JSN Decor is designed by JoomlaShine.com