Uitnodiging voorlichting vrijwilligers voor Open Grote Kerk op 14 september 2019 om 11:00 uur

De Grote Kerk in Drachten kan dankzij een groep toegewijde vrijwilligers op zaterdagmiddagen van 13:30 tot 17:00 uur open staan voor bezoekers, zowel tijdens Tsjerkepaed in de zomer als in de adventsperiode en in de 40-dagentijd vóór Pasen.
Sinds de voorlichtingsbijenkomst op 27 juli mogen we drie nieuwe vrijwilligers verwelkomen zodat we op dit moment een beroep mogen doen op een team van negentien vrijwilligers. In verband met ambitieuze plannen voor volgend jaar zouden we ons team graag nog verder willen uitbreiden. Daarom willen we vanuit de Taakgroep Cultuur van de Grote Kerk in de komende tijd een tweetal voorlichtingsbijeenkomsten organiseren om belangstellenden te informeren wat er komt kijken bij de rol van gastheer of gastdame tijdens de Open Grote Kerk.

Op 14 september 2019 om 11:00 uur is de volgende voorlichtingsbijeenkomst gepland. Om u een betere indruk te geven van de prachtige ambiance van de Grote Kerk hebben we Johannes van der Veen bereid gevonden om zijn unieke kennis van het kerkgebouw tijdens een rondleiding met ons te delen.

De Stuurgroep Grote Kerk benadrukt dat zij de Grote Kerk graag ziet als de kerk voor alle Drachtenaren. Daarom zijn belangstellenden van buiten de Protestantse Gemeente Drachten ook van harte welkom om deze informatiebijeenkomst bij te wonen.

Wie belangstelling heeft om het team van vrijwilligers te versterken, maar op 14 september verhinderd is, wordt verzocht zijn belangstelling kenbaar te maken via het onderstaande mailadres of via WhattsApp op 0613621599, zodat we voor een laatste bijeenkomst dit jaar rekening met uw agenda kunnen houden.

Namens de Taakgroep Cultuur
Ad Vermeulen (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.)

Gesprekskring vanuit het Centrum Kerken Overleg

Het Centrum Kerken Overleg is een samenwerking van Baptisten Gemeente ‘Elim’, de Doopsgezinde Gemeente, de Rooms-Katholieke Parochie en de Grote Kerk. In het kader van deze samenwerking wordt u uitgenodigd voor de volgende gesprekskring:

Geloof en leven

Doel:
De bedoeling van de gesprekskring is dat de deelnemers met elkaar in gesprek gaan over relevante thema’s rondom geloof en leven:
• om kennis te maken met elkaars geloofstradities en -gedachten;
• om vragen en gedachten rond geloof en leven te delen met min of meer gelijkgezinde mensen.
Opzet:
De centrale vraag van de gesprekskring is: wat is er tijdens onze levensjaren gebeurd met ons geloof, wat is er (wel of niet) veranderd?
Tijdens de eerste bijeenkomst van 23 september zullen vragen gesteld worden als:
• hoe zijn we opgevoed?
• welke vragen, verwachtingen en beelden hadden we toen we jong waren?
• hoe staan we er nu voor?
• welke rol heeft het geloof in ons leven?
Na afloop stellen we onszelf de vraag welke thema’s het verdienen uitgediept te worden.

De bijeenkomsten vinden plaats in de Vermaning /doopsgezinde kerk), Zuiderbuurt 26/28, op de maandagmiddagen van 23 september, 21 oktober, 18 november, 27 januari, 24 februari en 23 maart.
De organisatie en de leiding is in handen van Baptisten Gemeente ‘Elim’ en de Doopsgezinde Gemeente, met open deelname vanuit de Katholieke Parochie en de Grote Kerk.

Oan de Tsjerkemienskip fan Drachten

It is al wer efkes lyn dat wy mei it Kwartettekoar by jim op besite wiene. Us “ôfskiedstoernee” by mear as 40 tsjerken lâns is noch yn folle gong. Wy neame it ek wol in “oantrúntoernee”. It is ommers in besykjen de tsjerkemienskippen yn Fryslân mear each en ear krije te litten foar nije lieten yn ús eigen moaie taal. Ek by jimme krigen wij ynspiraasje om fol moed fierder te gean. Nei ús besite oan jim gemeente ha wij alwer yn hiel wat oare plakken west mei de tema’s “Hâld dan de lofsang geande” en “It goede is sterker as’t kweade”. Sûnt 2 febrewaris binne wy ûnderweis mei de jim al bekende prachtige bondel “Hertslach”.
Op sneintemiddei 27 jannewaris waard my it earste eksemplaar fan dizze bondel yn in feestlike byienkomst offisjeel oanbean troch provinsjaal classispredikant Wim Beekman yn de Anna-tsjerke fan Winsum. Sa’n tachtich fan de 170 lieten binne fan myn hân, meast op teksten fan Eppie Dam. Ek oare dichters en muzikanten ha der oan meiwurke en sa waard “Hertslach” in klankryk gehiel mei eigentiidske teksten. It binne lieten “om it út te sjongen”, sa as de ûndertitel oanjout. Stim jaan dus oan sawol de ljochte kanten fan it libben as oan de tsjustere. Ek boartlike lieten foar bern steane der yn. Nei de simmer ferskynt de begeliedingsbondel foar piano of oargel by Intrada op it Hearrenfean.
Dizze oantrúntoernee is foar my in bysûndere manier om, no’t ik 80 jier wurden bin, it byltsje der fleurich by del te lizzen. It liket bytiden wol in réuny, safolle kunde út eardere jierren moetsje ik. Mei tank oan it Kwartettekoar fansels, want alle kearen binne der wer genôch sjongers en muzikanten om der foar te gean. It is foar ús as koar ek bysûnder om yn al dy hiel ferskillende plakken ús ferhaal del te lizzen. Jim ha wol murken dat de leden en de muzikanten mear as in oere fan te foaren al presint binne. Guon hawwe dan al in hiele reis makke, want se komme, sa as wy jim wol ferteld ha, út alle wynstreken: út Holwert en Stienwyk, út Drachten en Starum.
No’t wy al in aardich ein op wei binne, sjogge wy mei niget, mar ek mei tankberens werom op it paad dat wy giene. Alle kearen is it wer oars. Yndrukwekkend ek hoe’t yn al dy ferskillende tsjerkegebouwen al ieuwenlang altyd wer socht is nei wurden en wizen om it út te sjongen.
Wat in ûntfangst krigen wy by jimme en wat wie der in belutsenheid by de tsjerkegongers!
Tige de groetnis!
Hindrik van der Meer (ek fan Beitske)

Meditatiegroep in de Grote Kerk
Heb je meer behoefte aan stilte dan aan woorden?
Even een onderbreking van alles wat maar doorgaat?
Luisteren naar de stem van binnen?
Dan is meditatie vanuit de christelijke traditie misschien iets voor jou?!
De meditaties zijn gebaseerd op een grondhouding van ontspanning en aandacht.
Met behulp van een Bijbeltekst, een mooi gedicht of muziek, proberen we te ontspannen en te luisteren wat de tekst jou/mij te vertellen heeft.

Lijkt het je iets? Onze meditatiegroep komt ook dit seizoen een aantal keren bij elkaar in de Grote Kerk.
Iets voor 20.00 uur komen we bij elkaar op 3 oktober 2019, 21 november 2019, 16 januari 2020, 27 februari 2020, 26 maart 2020 en op 7 mei 2020
Je bent van harte welkom!
Vragen? Neem contact op met Jansje vd Sloot, T: (0512) 51 90 04 of met Griet Postema, T: (0512) 53 04 99

JSN Decor is designed by JoomlaShine.com