Aafkes afscheid
Donderdag 25 april 2019 hebben wij afscheid genomen van onze kerkelijk werker, mevrouw Aafke Stegeman, vanwege het beëindigen als gevolg van bezuinigingen van haar tijdelijk dienstverband. Dat kwam voor haar en voor ons abrupt en dus was het afscheid wat dubbel.
Toch hebben wij met ongeveer vijftig genodigden, uit het door Aafke opgebouwde netwerk, in de Grote Kerk dankbaar teruggekeken op de twee goede jaren die zij bij ons was. Het was gezellig met onderhoudend pianospel van Joop Lameris en met al het lekkers dat koster Alie Hemrica met hulp van velen voor ons had klaargezet.
Onze voorzitter Ale Groen opende na zijn welkom het rijtje sprekers die hun speech lieten vergezellen van een toepasselijk afscheidscadeau. Johannes Regnerus schetste aan de hand van een sprookje de positieve bijdrage van Aafke aan het Centrum Kerken Overleg. Durkje
Groen sprak vervolgens namens de vele vrijwilligers binnen de Grote Kerk: vooral het begin was wennen voor Aafke zelf, maar ook voor de sterk betrokken soms wat vastgeroeste, maar “mooie mensen” zoals zij ze vaak liefdevol noemde. Maar inmiddels was men naar elkaar toe gegroeid en dus wordt haar vertrek betreurd. Ankie Hofma sprak datzelfde uit namens de Taakgroep Cultuur en noemde als voorbeeld de prachtige expositie van Anne Woudwijk vorig jaar. Zij prees de door Aafke ingeslagen nieuwe wegen en speelde als dank op piano een werk waarvan zowel rust als reuring uitging, passend bij haar. Bijzonder is ook dat Anne Woudwijk aanwezig was met als cadeau zijn prachtige ets van een mammoet: Aafke, een “mam die moet”. Zijzelf gaf in haar dankwoord uitdrukking aan haar teleurstelling over het overhaaste vertrek door “met lege handen” te komen, maar wenste ons vele nieuwe initiatieven en versterking van de bestaande toe. Tot slot bedankte Ale Groen haar namens de Stuurgroep nogmaals voor alles wat zij voor de Protestantse Gemeente te Drachten en vooral de Grote Kerk heeft mogen betekenen de afgelopen jaren en wenste haar veel zegen toe op haar verdere levensweg.

Namens de Stuurgroep Grote Kerk,
Fokke Wijngaarden, secretaris

Stuurgroepvergadering 20 maart 2019
Breuklijnen zijn overstijgingspunten
Aan breuklijnen geen gebrek tijdens de Stuurgroepvergadering van 20 maart.
Te beginnen met het noodzakelijk afscheid van onze kerkelijk werker, Aafke Stegeman. We zullen de, soms wat onverwachte, impulsen missen waardoor ons bolwerk van grijze koppetjes regelmatig werd uitgedaagd om nieuwe richtingen in te slaan.

Het moderamen AK heeft ons verzekerd dat de noodzaak om afscheid van Aafke te nemen voortvloeit uit de financiële situatie van de PGD en dus geen beleidswijziging ten aanzien van de Grote Kerk inhoudt. Over het opvangen van het ontstane gat zijn we met het moderamen in overleg.
We zijn blij dat Aukje Boersma de Stuurgroep komt versterken.
De laatste breuklijn voor de Stuurgroep vormt het afscheid van onze voorzitter, Cees Boutsma. Op de foto hieronder bekrachtigt onze nestor, Jan Renkema, met een handdruk onze dank voor de jarenlange inzet van Cees. Deze inzet heeft er toe geleid dat de Grote Kerk haar huidige plaats binnen de PGD mag innemen. De klok op de achtergrond van de foto verraadt tevens één van de wapenfeiten van Cees: Een Stuurgroep vergadering werd altijd rond half tien afgesloten.

Als overstijgingspunt mag de Stuurgroep haar nieuwe voorzitter, Ale Groen, verwelkomen. We zijn blij dat Ale bereid is om het roer over te nemen. We hopen samen met Ale en met iedereen die op de Grote Kerk betrokken is voortvarend verder te koersen in de uitdagende tijd die voor ons ligt.
Namens de Stuurgroep Grote Kerk: Ad Vermeulen.

Van de Stuurgroep; Afscheid van Aafke Stegeman.

Eind februari is het besluit genomen door de CvK/AK om het tijdelijke contract van onze kerkelijk medewerker mevr. Aafke Stegeman NIET om te zetten in een vast contract. De PGD ziet zich genoodzaakt om sterk te bezuinigen. Niet alleen m.b.t. de exploitatie van gebouwen, maar beslissingen t.a.v. alle kosten worden zwaar afgewogen, helaas voor de Grote Kerk resulterend in genoemde beslissing.
Als stuurgroep willen we Aafke hartelijk bedanken voor haar inzet en werk voor de Grote Kerk. Haar energieke inzet heeft zeker bijgedragen aan de activiteiten rondom de GK, zoals het Centrum Kerken Overleg , de opzet van de gedachtenis-dag aan het einde van het kerkelijk jaar en het werk rondom tentoonstellingen samen met de nodige vrijwilligers. Zie ook het stukje over de Kruiswegstatie in de 40-dagen tijd.
In de stuurgroep vergadering van 20 maart as. zullen we Aafke persoonlijk nog bedanken en afscheid nemen.
Wij wensen Aafke alle goeds toe in haar verdere werk.

PS. De stuurgroep is in overleg met de AK/CvK over de nu ontstane situatie. De vraag is hoe het beleid van de AK t.a.v. de Grote Kerk uitgevoerd kan worden. Daarover op een later tijdstip meer.

Met vriendelijke groeten,
Cees Boutsma, voorzitter stuurgroep.

Vrijwilligersavond Grote Kerk met Roon Staal op donderdagavond 21 februari 2019
Met dank aan de Stichting Vrienden van de Grote Kerk werden de donateurs en vrijwilligers ook dit jaar uit erkentelijkheid voor hun bijdrage aan de activiteiten in de Grote Kerk getrakteerd op een gezellige avond. Nu met een verrassend concert van Roon Staal, neef van de bekende jong overleden chansonier Ede Staal. Roon trad in de voetsporen van zijn vooral in Groningen bekend geworden oom, maar sloeg zijn vleugels verder uit. Hij is in Nederland bekend van medewerking aan musicals van Joop van de Ende. Hij trad op in de musical Rembrandt als de zoon Titus, met als zijn vader operazanger Henk Poort. Roon is als mens en musicus veelzijdig, door zijn reizen naar het oosten van Rusland en naar Japan treedt hij inmiddels ook daar op. Zijn agenda is gevuld met vele optredens kris kras door Nederland en dus tussendoor ook in Azie. De meer dan honderd oudere, maar ook jongere, donateurs en vrijwilligers konden op deze speciale avond luisteren naar Roon’s rijke pianospel en boeiende ballades met toepasselijk verbindende toelichtingen. Zijn repertoire leent zich heel goed voor uitvoering in onze mooie door ouderdom wel klassiek te noemen Grote Kerk. Zo zong hij meerdere door Tom Parker in een modern jasje gestoken klassieke stukken van o.a. Haendel en Faure. Zijn vertolking van het Pie Jesu bijvoorbeeld was om stil van te worden. Uit de jaren zestig was voor velen Kathy’s song van Simon en Garfunkel een moment van herkenning. Naast zingen en spelen componeert Roon ook en liet een eigen recent werkstuk horen, waarin enigszins het koraal “Abide with me” te horen was. Tot slot van zijn optreden bracht hij nog een ode aan zijn oom Ede door een van diens nummers te zingen. Daarna nodigde Bert Brouwer als voorzitter van de stichting Vrienden van de Grote Kerk de aanwezigen uit om na te praten onder het genot van een fris of spiritueel drankje en een creatief hapje. Net als destijds Ede Staal doet hij dat met de woorden:
"Ik wait, der is n tied van komen, en ook n tied van goan, en alles wat doar tussen ligt, ja, dat is mien bestoan.".
Namens alle aanwezigen: nogmaals bedankt!!
Fokke Wijngaarden
secretaris Stuurgroep Grote Kerk

Van de stuurgroep
Project werkgroepen
In het najaar van 2017 is er een werkbijeenkomst geweest in de Grote Kerk als vervolg op een eerder dat jaar gehouden bezinningsavond. Het ging over hoe wij met zijn allen het reilen en zeilen van de GK ervaren en welke wensen / verbeteringen we voor de toekomst zien of nodig achten.
Er zijn in concreto een aantal projectgroepen geformeerd om de genoemde onderwerpen van de bezinningsavond handen en voeten te geven.
Dit schrijven poogt verslag te doen van wat er sindsdien is gedaan.

Gesprekgroepen o.l.v. ds. Goorhuis.
Op eigen initiatief is er eind 2017 door ds. Goorhuis een gespreksgroep opgestart. Inmiddels zijn het 3 groepen. De onderwerpen zijn divers, o.a. ook liturgie.

Projectgroep Liturgie.
De opmerkingen uit de bezinningsavond zijn besproken in de taakgroep Erediensten. Dat is de logische plaats. De indruk van de taakgroep is dat er in het algemeen tevredenheid heerst t.a.v. de 11-uursdiensten, maar dat betekent niet dat er niets hoeft te veranderen.
Er is meer behoefte aan kennis over de liturgie bleek uit de bezinningsavond.
Binnenkort zal er een dienst georganiseerd gaan worden (projectgroep ‘Keek op de Preek’), waarbij na de dienst gelegenheid is om met de predikant de liturgie van de dienst te bespreken en er vragen over te stellen.
Het kerkelijk jaar. Over het algemeen volgen de predikanten het kerkelijk jaar en preekrooster.
De relatie met andere taakgroepen ; er is een goede band met de Centrale Diaconie. In de GK volgen we zoveel mogelijk de bijzondere collecten en geven daar bekendheid aan middels het liturgieboekje. Vermelding ervan in Geandewei kan beter. Dat krijgt aandacht.
Relatie met Cultuur. Waar nog wel aan gedacht wordt is om ten tijde van een expositie, bijv. de 40-dgn tijd, in een dienst specifiek aandacht te geven aan het onderwerp van de expositie.
Voorbede boek. Misschien is dit iets dat meer bij de wijken past.
Dit naar aanleiding van een verslag van de taakgroep Erediensten.

Project werkgroep Kritische theologie.
Wat verstaan we onder kritisch? ‘Kritisch’ niet in de betekenis van afwijzing maar meer in de geest van de bron van dit woord ; ‘hij / zij die beargumenteerd beoordeelt’.
Kritische theologie heeft vanuit deze interpretatie meer van doen met het stellen van vragen bij dogma’s en het historische karakter van Bijbelverhalen.
Door het stellen van kritische vragen ontstaat een nieuwe ruimte omdat bepaalde geloofszekerheden ter discussie komen te staan. Hierdoor ontstaat er ruimte voor een zoektocht.
Een zoektocht naar bijv. de beleving van een troostende God, de Helpende. Een zoektocht naar liturgie die tot nadenken stimuleert. Een zoektocht naar wat ‘Wat kan ik nu, in deze tijd, met de Bijbelverhalen’.
De aanbeveling van de werkgroep is om het eindverslag ter beschikking te stellen van geïnteresseerden en om de tekst evt. aan de hand van terug ontvangen reacties bij te werken. De werkgroep is tenslotte slechts een kleine vertegenwoordiging van 7 mensen van de reguliere bezoekersgroep van de Grote Kerk. Stuur even een mailtje naar dhr. Ad Vermeulen (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.) , als u het verslag wilt ontvangen.

Korte aantekeningen projecten
Naast genoemde werkgroepen is er ook gewerkt aan sociale media. Er is inmiddels een facebook pagina Grote Kerk. Dat geeft mogelijkheden om digitaal in contact te zijn. U zult er nog wel meer van horen.
Preek van de leek. Was ook een onderwerp uit de bezinningsavond. Hierop is nog geen werkgroep van start gegaan. Wel komt er 30 september a.s. een preek van een leek. Anne Woudwijk en Aafke Stegeman verzorgen dan de dienst o.a. naar aanleiding van de tentoonstelling van Anne.
De projectgroep herdenking overledenen is ook opgestart en er wordt al hard gewerkt aan een herdenkingszaterdag dit jaar op 24 november.
Cees Boutsma

Een glimp van de eeuwigheid
Een toelichting op het gedicht, te vinden op de glazen deuren, en andere bezienswaardigheden in de grote kerk

Bij de jongste restauratie van de Grote Kerk in Drachten zijn glazen tochtdeuren aangebracht. Maar volgens de architect was dat niet zonder gevaar: bezoekers zouden door het heldere glas niet in de gaten kunnen hebben dat zij deuren voor zich hadden. En daar pijnlijk mee in aanraking kunnen ko-men. Dus moest er volgens bouwvoorschrift iets op de deuren worden aangebracht om ongelukken te voorkomen.

Ik vond het een hele eer om het verzoek te krijgen of er op de deuren een gedicht van mij aangebracht mocht worden. Nou, zeg daar maar eens ‘nee’ tegen! Dat aanbrengen is trouwens gebeurd via een methode van zandstralen in glas. Naar ik begrepen heb door een firma in Duitsland. Het is mijn gedicht ‘Grote Kerk’ geworden en daar wil ik graag een toelichting op geven.

Drachten is van oudsher een turfdorp, een dorp van mensen die hard moesten werken in de turfstekerij. En daar verwijzen de eerste regels van mijn gedicht naar: ‘gestoken turf smeult nog na…’ Opvallend was dat bij genoemde restauratie ontdekt werd dat er turf is gebruikt in deze kerk, waarschijnlijk als isolatiemateriaal tussen het plafond en de muur. Restanten daarvan zijn zichtbaar gemaakt boven de tochtdeuren.
Die turfstekers moesten niet alleen hard werken maar zaten – zo stel ik mij voor – met pijnlijke ruggen ook nog eens ’s-zondags op harde banken in de kerk. Hoe hard en hoe recht (hoekig) kunt u zelf nog beleven als u eens gaat zitten op één van de paar oude houten banken die er nog overgebleven zijn.

Veel moois is er in deze kerk te zien. En zeer opvallend daarbij is zeker ook het orgel van Hillebrand. Nee, niet te vergelijken met het juweel in b.v. de Martinikerk in Groningen of de Jacobijnerkerk in Leeuwarden. Maar elke keer als ik in onze Grote Kerk kom wordt mijn blik toch getrokken naar dat hele fraaie instrument. Wat mij daarbij opvalt is dat de orgelbouwer gespeeld heeft met een getal: het getal 7. (…speelt het orgel met zeventallen…) Het rugwerk van het orgel bestaat uit 11 segmenten met elk 7 pijpen. En het hoofdwerk ook. 11 keer 7 is 77 (twee maal het getal 7). Zeven is een bijzonder getal in de Bijbel: de 7 scheppingsdagen. Het wordt ook wel genoemd het getal van de volheid. En die 7 x 11 x 2 orgelpijpen laten het instrument ‘vol’ klinken!

Wat ik ook bijzonder vind zijn de gebrandschilderde ramen van de gebroeders
Staak. Bijzonder omdat ze zo kleurrijk zijn. Maar ook bijzonder omdat ze geen bijbelse voorstellingen bevatten. Iets wat je misschien wel zou verwachten in een kerk… Nee, het zijn symbolen van de we-reldse macht:’ …waar de macht van weleer zichzelf verkondigt in kleurrijke ramen…’ De Staten van Friesland b.v. Ze dateren uit een tijd waarin gewone mensen niets te zeggen hadden over het bestuur. De macht berustte bij overheden die zich door arme turfstekers niets lieten gezeggen. En dat werd hen in de kerk nog eens ingepeperd. Want als de preek saai was dwaalde je blik naar die ramen naast de preekstoel. Toch vind ik ze schitterend. En tja, er zijn nog altijd saaie preken… 

En dan in de wintermaanden als het vroeg donker is. Wat een schitterende verlichting heeft onze kerk dan d.m.v. de kroonluchters. Eigenlijk zijn ze qua stijl al een beetje te oud voor dit 18e eeuwse gebouw. Ze komen dan ook van elders. Maar wat een koperen weelde: ‘…..kroonluchters zweven met distinctie…’ En kijk hoe ze hun licht ook werpen op de symbolen die uitgesneden zijn in het hout van de preekstoel.

Zoveel moois ( ik heb nog lang niet alles genoemd of verwerkt in mijn gedicht) maar uiteindelijk gaat het natuurlijk niet daarom in een kerk. Een kerk hoort een kloppend hart te hebben voor kleine en geringe mensen. De armen hebben wij immers nog altijd bij ons. En dat kloppende hart kunt u ook horen als de torenklok het uur aan-
geeft : ‘….maar elk uur bonkt het hart dit bouwwerk in de keel…’ En dat bonken klinkt dwars door gesproken woord en gezang heen. Een herinnering aan onze roeping: wij horen er te zijn voor onze medemens. Tenminste, zo voel ik het.
Het gedicht was al gemaakt voor de restauratie van de kerk. Omdat ik altijd al gehouden heb van dit gebouw. Eén van de weinige bouwkundige juweeltjes in Drachten. Dit monument zal er niet staan tot in der eeuwigheid, maar tot die tijd mag het er een glimp van zijn. Ga maar lezen die deuren.

René Romijn

Van de stuurgroep: Uitvaartdienst in de Grote Kerk.
Onlangs kwam uit de kring van kerkgangers die regelmatig de Grote Kerk bezoeken, de volgende vraag: “ Ik heb geen of nauwelijks contact meer met mijn wijk of predikant. Wie moet/kan ik vragen voor mijn afscheidsdienst?”. De Grote Kerk heeft een bovenwijkse functie, dus is er inderdaad geen vaste predikant of kerkelijk werker die hiervoor is opgesteld. Indien men lid is van de Prot.Gemeente Drachten dan is de eerst aangewezen persoon de wijkpredikant van de wijk waar men geregistreerd staat. Het staat ieder vrij om een predikant uit een andere wijkgemeente te vragen, maar het staat deze predikanten op hun beurt vrij om al dan niet op een dergelijk verzoek in te gaan. De kerkorde maakt onderscheid tussen een viering (een gewone kerkdienst) of een bijzondere samenkomst.
In het laatste geval kan iedereen voorganger zijn. Je kunt in dat geval dus ook een familielid of een “predikant van buiten” vragen de dienst te leiden. Nog wat praktische punten:

  • Van leden van de Protestantse Gemeente Drachten wordt geen huur gevraagd voor het gebruik van de kerk en geen bijdrage in de kosten van een eigen voorganger en de werkzaamheden van de koster.
  • De organist wordt betaald via de begrafenisondernemer.
  • De kosten van een bijeenkomst na de dienst zijn voor rekening van de familie in en na overleg met de koster.
  • De kosten van de voorganger, zijnde niet de eigen predikant of iemand anders, zijn voor rekening van de familie, eventueel te verrekenen via de begrafenisondernemer.
  • Rond 2005 is een brochure van de P.G.D verschenen met de titel “Afscheid en de kerk”. Deze brochure is helaas “uitverkocht”.

Docenten  CSG Liudger op bezoek in de Grote Kerk
Op maandag 8 januari zijn de docenten in het kader van een identiteit dag op bezoek geweest in de Grote Kerk. Na getipt te zijn over de meeste wetenswaardigheden van de kerk maakten ze een ronde door de kerk om al het genoemde in ogenschouw te nemen, een kaarsje te branden of vragen te stellen aan de aanwezige gids en gastvrouw. De vraag die hen en ook ons als kerk bezig houdt is het innemen van een positie en plek in deze samenleving vanuit de eigen identiteit. Een gedeeld en boeiend thema als gemeenschappen zijnde!

Aafke Stegeman- van Dijk

Stuurgroep Grote Kerk
Vervolg op de Inspiratieavond van 15 mei 2017
Woensdagavond 22 november was er een gezamenlijke bijeenkomst die werd georganiseerd door de Stichting Vrienden van de Grote Kerk en de Stuurgroep Grote Kerk. Aldus kwam een grote groep mensen vanuit verschillende invalshoeken bij elkaar en mochten we via een film kennis nemen van activiteiten rond de restauratie van de Grote Kerk. Al met al kwam er een vruchtbare uitwisseling van ervaringen in een ontspannen sfeer tot stand.

Vanuit de Stuurgroep hadden we deze avond de gelegenheid om vervolgstappen te maken op de Inspiratieavond van 15 mei. Via een 8-tal projecten wilden we betrokkenen op de Grote Kerk graag gelegenheid geven om de ruim 60 ideeën, die in mei naar voren waren gebracht, “handen en voeten te geven”. Op basis van de respons die we tijdens de bijeenkomst kregen willen we als volgt met deze projecten verder gaan:

1. Studiegroep “Kritische Theologie”: Hiermee gaan we in januari van start. Wie nog mee wil doen kan zich opgeven via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 

2. Herdenking van (buitenkerkelijke) overledenen: Hiermee gaan we aan de slag in het kader van “Open Grote Kerk”. Contactpersoon is Aafke Stegeman, 

3. Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 

4. Bezielend Beeld: De Stuurgroep beveelt dit project van harte aan als opstap naar een breder project rond “Kunst in de Grote Kerk”. Zie daartoe de uitnodiging  van René Romijn in Gean-dewei.

5. “Sociale Media in de Grote Kerk”: We starten met een kleinschalig proefproject. Wie nog aan dit proefproject wil deelnemen kan zich opgeven bij Aafke Stegeman via: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 

6. “Keek op de preek”: De Taakgroep Erediensten zal via het preekrooster voor 2018 nagaan welke predikanten bereid zijn tot een nabespreking van hun preek. Zodra deze predikanten bekend zijn zal een start met dit project gemaakt worden. 

7. “Preek van de leek”: Dit project zal in het Centrum Kerken Overleg worden ingebracht. Over-legd zal worden of de centrum kerken bij toerbeurt geïnteresseerd zijn om een “Preek van de Leek” te organiseren.

8. “Liturgie in de Grote Kerk”: Het aantal opgaven voor dit project was bescheiden. Een kernteam onder leiding van Jan Renkema zal nagaan hoe dit project vorm kan krijgen. 

9. “Muziek in de Grote Kerk”: De mogelijkheden om dit project vorm te geven zullen in de Taak-groep Cultuur worden ingebracht. 

Voor alle projecten geldt dat geïnteresseerden zich alsnog op kunnen geven via de contactpersonen of via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. . Wie tijdens de bijeenkomst op 22 november niet aanwezig was en meer informatie over de projecten wil hebben kan deze informatie ook via dit E-mail adres opvragen. We hopen u in de komende tijd over boeiende voortgang van de projecten te kunnen informeren.

Namens de Stuurgroep Grote Kerk
Ad Vermeulen.

Subcategorieën

JSN Decor is designed by JoomlaShine.com